David Godlis: Godlis Miami

In January 1974, David Godlis, then a 22-year-old photo student, took a ten-day trip to Miami Beach, Florida.